Notice:
-49 days left to conference openning
Home
Meeting
Organizing Committee
Organizing Committee
Chairmen
Yuxi ZHAO, Zhejiang University, China
Yuanfeng DUAN, Zhejiang University, China
Secretary General
Xian XU, Zhejiang University, China
Members (In alphabetical order)
Ju CHEN, Yong CHEN, Mingfeng HUANG, Jian GUO, Tao JiANG,  Weiyong JIN, Hedong LI, Qinghua LI, Wenwen Ma, Tao MENG, Miao PANG, Yanbin SHEN, Ye TIAN, Hailong WANG, Jiyang WANG, Jin XIA, Dongming YAN, Xiaowei YE, Xingfei YUAN, Dawei ZHANG, Qiang ZENG
Link
Home   |    About ISSE   |    Themes   |    Academic Committee   |    Organizing Committee   |    Important Dates   |    Registration   |    Location   |    Correspondence